:

To chrimakris: Thanks !!!Stavrogonno::2010-12-15 5:10
Thanks you visit and comment Christodouos :)Stavrogonno is my family village a long time ago.Best regards ...

Hasan
Cyprus
Title: Iris oratoria
Iris oratoria (56) *
Stavrogonno (1190)
[ ] [Flat View] []
 
To chrimakris: Thanks !!! Stavrogonno (1190)::2010-12-15 05:10