: ucchie_y >>

: Yasushi Uchiyama
: Japan
: None
: 2008-06-19
: Canon PowerShot G7, Sony Alpha 350 DSLR
:
: 3735
: 4 members [ ] [ ] · 85 photos
Random photos
Japan
Title: Japanese Skipper (Parnara guttata)Sony Alpha 350 DSLR
Japanese Skipper (Parnara guttata)
ucchie_y (165)
Japan
Title: ruri-bitaki (Red-flanked Bluetail)Sony Alpha 350 DSLR
ruri-bitaki (Red-flanked Bluetail) (2)
ucchie_y (165)
Japan
Title: Catocala actaeaSony Alpha 350 DSLR
Catocala actaea
ucchie_y (165)
Japan52[ ] [ ]
52[ ]